• Around Noku Kyoto- Yamamoto Tonkatsu
 • Around Noku Kyoto – Mamemasa (Japanese Confectionery)
 • Facade_Morning
 • Noku Café 6
 • Noku Café 5
 • Entrance 1
 • Entrance 2
 • Entrance 3
 • Entrance 4
 • Entrance 5
 • Entrance 6
 • Entrance 7
 • Atrium 1
 • Atrium 2
 • Atrium 3
 • Lobby 1
 • Lobby 2
 • Room Art 1
 • Room Art 2
 • House Room 1
 • Deluxe Room 1
 • Luxury Room 1
 • Luxury Room 2
 • Premium Luxury Room 1
 • Noku Suite 1
 • Noku Suite 2
 • Noku Café 1
 • Noku Café 2
 • Noku Café 3
 • KYOU Karasuma 2
 • KYOU Karasuma 3
 • KYOU Karasuma 4
 • KYOU Karasuma 6
 • KYOU Karasuma 7
 • KYOU Karasuma 8
 • KYOU Karasuma 9